Om Renewtec

Renewable Energy Technology International AB (Renewtec) grundades den 1 april 2012 med Jörgen Held som verkställande direktör. Jörgen Held har lång erfarenhet inom energiområdet som tidigare vd för Svenskt Gastekniskt Center AB, forskningschef för CEDER/CIEMAT i Spanien, programansvarig på Energimyndigheten, teknologie doktor i strömningsmekanik och civilingenjör i energiteknik.

Renewtec AB är medlem i European Biogas Association och medgrundare av, och delägare i, Baltic Energy Innovation Centre.

Verksamhet
Renewtec är aktivt inom följande områden:
– Forsknings- och utvecklingsverksamhet (koordinering, resultatspridning m.m.)
– Utvärderingar
– Konsultuppdrag och
– Konferensverksamhet.

Varför förnybart?
Renewtec har ambition att bidra till en bättre miljö och effektivare produktion och användning av olika energibärare för ett uthålligt energisystem. Här spelar de förnybara energislagen en central roll, biogas, biometan via förgasning och metanisering, vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme för att nämna några. Renewtec är övertygad om att det är fullt möjligt att gå över till ett uthålligt energisystem bland annat beroende på följande:
– Energiinnehållet i den mot jorden inkommande solstrålning under en enda timme överstiger världens totala energianvändning under ett helt år!!!
– Användning av fossila bränslen kommer att vara en parentes i mänsklighetens historia. Hur lång parentesen kommer att vara finns det olika uppfattningar om. Oavsett vilken uppfattning man har är det rimligt att anta att priset på de fossila bränslena kommer att stiga i takt med att efterfrågan ökar och tillgången minskar.
– Till detta ska läggas politiska ambitioner att öka försörjningstryggheten och minska utsläppen av koldioxid och hälsovådliga emissioner.
– Detta innebär att förutsättningarna för de förnybara alternativen i förhållande till de fossila bränslena kommer att stärkas.

Vad krävs?
Övergången till ett uthålligt energisystem kommer att kräva kraftfulla styrmedel i kombination med omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser. Lejonparten av FoU-verksamheten sker dock på den internationella arenan. Renewtec har ambition att aktivt delta i FoU-verksamhet och bedriva teknikbevakning inom området förnybar energi samt bidra till överföring av kunskap, resultat och erfarenheter.