Renewtec besöker GoBiGas

Den 13 maj besökte Renewtec AB världens första bioSNG-anläggning i industriell skala, GoBiGas I, i Göteborg.

GoBiGas I är på 32 MWth och förväntas producera 20 MW bioSNG vid full drift. Förgasningstekniken som baseras på indirekt förgasning kommer från Repotec i Österrike men det är Metso som är leverantör. Jacobs Process BV ansvarar för gasrening och metanisering med Haldor Topsoe som teknikleverantör.

Vid indirekt förgasning kopplas två fluidiserade bäddar ihop. I det här fallet en bubblande fluidiserad bädd (förgasare) och en cirkulerande fluidiserad bädd (förbränningsreaktor). Varmt bädd material förs över, via en sluss, från förbränningsreaktorn till förgasaren där biobränslet (initialt pellets) förgasas med ånga som oxidationsmedium. Den fasta återstoden, träkoks, förs tillsammans med bäddmaterial över till förbränningsreaktorn där träkoksen förbränns för att generera värme.

GoBiGas På bilden ses Ingemar Gunnarsson (t.v.) och Lars Andersson (t.h.) från Göteborg Energi AB i hjärtat av GoBiGas-anläggningen. Jörgen Held, Renewtec AB fick en hel eftermiddags förevisning av anläggningen där både stort och smått diskuterades med kunnig och engagerad personal.

 

Den råa syntesgasen från förgasaren kyls därefter ned i syntesgaskylaren innan gasen passerar ett filter. Därefter avskiljs tjärorna i en RME-skrubber. Omättade kolväten, som är en källa till kolutfällning i de katalytiska processerna nedströms, mättas. Svavel avskiljs tillsammans med cirka häften av gasens innehåll av koldioxid i en amintvätt. En ZnO-bädd tar sedan ned svavelhalten till 0.1 ppm för att skydda de svavelkänsliga nickelbaserade metaniseringskatalysatorerna. Efter metaniseringen som sker i fyra steg torkas gasen via zeoliter och bioSNG levereras ut vid 5 bars tryck.

Renewtec AB har blivit engagerad av Paul Scherrer Institutet i Schweiz att tillsammans med ytterligare några andra forskningsinstitut skriva en bok om Synthetic Natural Gas åt Wiley and Sons, New York. Renewtec AB ansvarar för kapitlet om GoBiGas I.