Svenska förgasningsaktiviter i fokus

Energimagasinet gjorde en initierad artikel i samband med REGATEC 2014 i Malmö där världens ledande experter under två dagar diskuterade biometan både via rötning och förgasning. Tekniken med indirekt förgasning som öppnar upp möjligheten att producera biometan med hög verkningsgrad från träråvara och lignocellulosahaltigt avfall har utvecklats snabbt det senaste årtiondet.
Notabelt är att Sverige ligger mycket långt framme i denna utveckling, bland annat tack vare GoBiGas, världens första bioSNG-anläggning i industriell skala och Cortus Energy som via sin WoodRoll®-process producerar en ultraren syntesgas med ett gynnsamt H/C-förhållande för metanisering.
Klicka på länken för att del av artikeln i sin helhet.

Technical writing om GoBiGas

Renewtec AB har just avslutat ett uppdrag från Paul Scherrer Institutet i Schweiz avseende skrivandet av en bok om Synthetic Natural Gas åt Wiley and Sons, New York tillsammans med ytterligare några andra forskningsinstitut. Renewtec AB har ansvarat för kapitlet om GoBiGas I.

Gothenburg Biomass Gasification, GoBiGas, är världens första bioSNG-anläggning i industriell skala. I ett första steg har en anläggning om 32 MWth uppförts i Ryahamnen i Göteborg. Förgasningstekniken som är baserad på indirekt förgasning är licensierad av Repotec och levererad av Metso Power. Tekniken tillåter produktion av en kvävefri syntesgas lämplig för metanisering utan behov av en syrgasfabrik. En stor del av förgasningutvecklingen har genomförts av tekniska universitet i Wien under prof. Hermann Hofbauers ledning och förgasningstypen benämns ofta på engelska som en ”Hofbauer gasifier”.

Metanisering baseras på Haldor Topsoes TREMP-teknologi. Haldor Topsoe har även levererat syntesgasreningen.

Mer information finns tillgänglig via GoBiGas-hemsidan.

Renewtec besöker GoBiGas

Den 13 maj besökte Renewtec AB världens första bioSNG-anläggning i industriell skala, GoBiGas I, i Göteborg.

GoBiGas I är på 32 MWth och förväntas producera 20 MW bioSNG vid full drift. Förgasningstekniken som baseras på indirekt förgasning kommer från Repotec i Österrike men det är Metso som är leverantör. Jacobs Process BV ansvarar för gasrening och metanisering med Haldor Topsoe som teknikleverantör.

Vid indirekt förgasning kopplas två fluidiserade bäddar ihop. I det här fallet en bubblande fluidiserad bädd (förgasare) och en cirkulerande fluidiserad bädd (förbränningsreaktor). Varmt bädd material förs över, via en sluss, från förbränningsreaktorn till förgasaren där biobränslet (initialt pellets) förgasas med ånga som oxidationsmedium. Den fasta återstoden, träkoks, förs tillsammans med bäddmaterial över till förbränningsreaktorn där träkoksen förbränns för att generera värme.

GoBiGas På bilden ses Ingemar Gunnarsson (t.v.) och Lars Andersson (t.h.) från Göteborg Energi AB i hjärtat av GoBiGas-anläggningen. Jörgen Held, Renewtec AB fick en hel eftermiddags förevisning av anläggningen där både stort och smått diskuterades med kunnig och engagerad personal.

 

Den råa syntesgasen från förgasaren kyls därefter ned i syntesgaskylaren innan gasen passerar ett filter. Därefter avskiljs tjärorna i en RME-skrubber. Omättade kolväten, som är en källa till kolutfällning i de katalytiska processerna nedströms, mättas. Svavel avskiljs tillsammans med cirka häften av gasens innehåll av koldioxid i en amintvätt. En ZnO-bädd tar sedan ned svavelhalten till 0.1 ppm för att skydda de svavelkänsliga nickelbaserade metaniseringskatalysatorerna. Efter metaniseringen som sker i fyra steg torkas gasen via zeoliter och bioSNG levereras ut vid 5 bars tryck.

Renewtec AB har blivit engagerad av Paul Scherrer Institutet i Schweiz att tillsammans med ytterligare några andra forskningsinstitut skriva en bok om Synthetic Natural Gas åt Wiley and Sons, New York. Renewtec AB ansvarar för kapitlet om GoBiGas I.

Renewtec önskar Gott Nytt År

Så här på årets sista dag vill Renewtec ta tillfället i akt och tacka alla uppdragsgivare, medfinansiärer och projektpartners för gott samarbete.

2013 har varit ett spännande år med tanke på det ökande intresset för biogas och förgasning av biomassa och avfall, betänkandet från ”Fossilfri transportsektor 2030”-utredningen och marknadsutvecklingen av både gasformigt och flytande biometan. Vem kunde ana att frågor kring handel med biometan över landsgränserna skulle ställas i fokus redan det här året?

2013 var också det år då GoBiGas startades upp. Efter att på nära håll följt utvecklingen sedan 2005 är det glädjande att konstatera att Göteborg Energis modiga och framtidsinriktade satsning nu realiserats.

2014 lär bli minst lika intressant och händelserikt. Missa inte möjligheten att träffa världsledande biogas- och förgasningsexperter på REGATEC 2014, 22-23 maj i Malmö. Där kommer även de första driftserfarenheterna av GoBiGas att presenteras. Några månader senare är det sedan dags för Nordens största biogasevent, NBC 2014 som går av stapeln den 27-29 augusti i Reykjavik. Om allt går som planerat kan 2014 bli det år då det fattas beslut om en demonstration av biometan via förgasning och metanisering i Skåne.

Gott Nytt År,

Jörgen Held
Renewtec AB