Projekt koordinerat av Renewtec uppmärksammas av European Biogas Association

LignoSys-projektet med 10 partners från 6 länder, som koordinerades av Renewtec AB, uppmärksammas i European Biogas Associations nya publikation ”Renewable Gas Success Stories” på sidan 59.

Inom ramen för projektet undersöktes 3 olika tekniker för småskalig (~10 MW) produktion av bioSNG via förgasning och metanisering av träflis. Resultaten jämfördes med storskalig (200 MW) bioSNG-produktion som undersökts inom ramen för f3-projektet, MetDriv. Jämförelsen underlättades av att Lunds Universitet gjorde systemanalyserna både för LignoSys och MetDriv.

Systemanalyserna visar att de småskaliga bioSNG-teknikerna har liknande karakteristik när det gäller verkningsgrad, primärt energibehov och växthusgasbalans. Det mest slående resultatet är dock att två av de undersökta teknikerna också är konkurrenskraftiga när det gäller prouktionskostnaden.