Projekt koordinerat av Renewtec uppmärksammas av European Biogas Association

LignoSys-projektet med 10 partners från 6 länder, som koordinerades av Renewtec AB, uppmärksammas i European Biogas Associations nya publikation ”Renewable Gas Success Stories” på sidan 59.

Inom ramen för projektet undersöktes 3 olika tekniker för småskalig (~10 MW) produktion av bioSNG via förgasning och metanisering av träflis. Resultaten jämfördes med storskalig (200 MW) bioSNG-produktion som undersökts inom ramen för f3-projektet, MetDriv. Jämförelsen underlättades av att Lunds Universitet gjorde systemanalyserna både för LignoSys och MetDriv.

Systemanalyserna visar att de småskaliga bioSNG-teknikerna har liknande karakteristik när det gäller verkningsgrad, primärt energibehov och växthusgasbalans. Det mest slående resultatet är dock att två av de undersökta teknikerna också är konkurrenskraftiga när det gäller prouktionskostnaden.

Ny ADEME-rapport: A 100% RENEWABLE GAS MIX IN 2050?

Franska ADEME har släppt en rapport som handlar om 100% förnybar gas i det franska naturgasnätet år 2050.
Här kan du läsa rapportens sammanfattning på engelska
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude-100gazenr-gb-2018.pdf

Rapporten inkluderar tre produktionstekniker; Biogas via rötning, biometan via förgasning och metanisering och Power-to-gas.

För dem som är intresserade rekommenderas 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2018, 3-4 maj i Toulouse. Här presenterar 60+ ledande experts de senaste landvinningarna inom rötning, förgasning och Power-to-gas.

REGATEC 2018 öppnas av ENGIEs Industrial Director, European Biogas Associations President och EUROGAS General Sekreterare.

För mer info www.regatec.org

BioSweet och European BioSNG Networks webinar

Den 22 oktober var Renewtec AB inbjuden att ge en presentation ”Biomethane activities around the globe and possible learnings relevant for Switzerland” på 2nd Biomass for Swiss Energy Future Conference i Brugg, Schweiz.

Presentationen lyfte fram såväl framsteg inom termokemisk omvandling av biomassa och avfall till bioSNG som SmaRTGas-initiativet och REGATEC 2016.

Ca 70 personer från akademi, industri och institut för forskningsfinansiering deltog.

Den 23 oktober besökte Renewtec AB Paul Scherrer Institute i Villigen  och fick en guidad rundvandring i den nya testanläggningen för metanisering som är under uppbyggnad.

SDC13567Dipl. Ing. Martin Künstle, Combustion Research Laboratory, Paul Scherrer Institute visar upp hur testanläggningen är uppbyggd med elektrolysör, tankar för lagring av syre, väte och koldioxid och metaniseringsreaktorer med olika kapacitet.

 

 

Därefter deltog forskare från PSI tillsammans med Renewtec AB i European BioSNG Networks WEBinar där aktiviteter inom SmaRTGas och BRISK behandlades.

 

REGATEC 2016 – Sveriges största biogas- och förgasningskonferens

3rd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2016, går av stapeln den 10-11 maj 2016 på Scandic Triangeln i Malmö.

REGATEC 2016 har ett tekniskt och industriellt fokus och är inriktad mot framställning av biometan via rötning/uppgradering och förgasning/metanisering av biomassa och avfall, Power-to-gas och förgasning för kraftvärmeproduktion.

Förra upplagan, REGATEC 2015, ägde rum i Barcelona. Totalt gavs 60+ presentationer av ledande experter och 140 personer från 26 länder deltog. SEAT och Iveco visade upp den nya generationens gasbilar och ytterligare 15 utställare visade upp det senaste inom biogas- och förgasningsområdet.

REGATEC 2016 ”Call for posters” är öppen.

 

SmaRTGas Baltic

Den 30 oktober arrangerar Renewtec AB ett internationellt seminarium om småskalig förgasning och metanisering, SmaRTGas Baltic, på Scandic Triangeln, Malmö.

Seminariet arrangeras i samarbete med Tallinn University of Technology, Estland, Lithuanian Energy Institute, Litauen och Institute of Power Engineering, Polen med finansiering från Svenska Institutet inom ramen för projektet “Seminar and expansion of the SmaRTGas network to include Baltic Sea Region Countries”.

Deltagande inklusive lunch är gratis men anmälan krävs senast den 15 oktober till jorgen.held@smartgas.se. Anmälan är komplett först när bekräftelse skickats ut.

Klicka här för att ta del av program och talarlista.

 

 

Ny Renewtec-rapport ”Småskalig förgasning”

BioMil och Renewtec har tillsammans genomfört projektet ”Småskalig förgasning”. Inom ramen för projektet har produktionskostnaden för framställning av biometan via förgasning och metanisering av träråvara tagits fram för två typanläggningar med en kapacitet på 5.6 MWth  och 33 MWth samt med och utan fjärrvärmeintegration.

Studien visar på en produktionskostnad i intervallet 6.40-12.20 kr/Nm3 biometan beroende på om Energimyndighetens stöd för demonstration av ny teknik räknas in eller ej, val av kalkylränta, bränslekostnad och om överskottsvärmen kan utnyttjas eller ej. Ytterligare kostnadsreduktion är möjlig om den avskilda koldioxiden kan utnyttjas, t.ex. för koldioxidgödsling i växthus.

Projektet har finansierats av Region Skåne, Region Halland, AB Gas & Värmeteknik, AGA Gas AB, BioMil AB, DGC, E.ON Gasification Development AB, Highterm Research GmbH, Lunds Universitet, NSR AB, O2 Bio AB, Purac Puregas AB och Renewtec AB.

Renewtec Report 002:2014

 

 

Tekniskt genombrott för småskalig katalytisk tjärreformering

Renewtec följer noga teknikutvecklingen inom förgasningsområdet både nationellt och internationellt. Framförallt framsteg relaterade till framställning av biometan via förgasning och metanisering är av intresse. I en uppmärksammad artikel i Energimagasinet lyfts katalytisk tjärreformering i den lilla skalan fram.

Ta del av artikeln här.

Mer om framställning av biometan, både via förgasning/metanisering och rötning/uppgradering, behandlas på Sveriges största förgasnings- och biogaskonferens, REGATEC 2014, i Malmö den 22-23 maj.

Renewtec besöker GoBiGas

Den 13 maj besökte Renewtec AB världens första bioSNG-anläggning i industriell skala, GoBiGas I, i Göteborg.

GoBiGas I är på 32 MWth och förväntas producera 20 MW bioSNG vid full drift. Förgasningstekniken som baseras på indirekt förgasning kommer från Repotec i Österrike men det är Metso som är leverantör. Jacobs Process BV ansvarar för gasrening och metanisering med Haldor Topsoe som teknikleverantör.

Vid indirekt förgasning kopplas två fluidiserade bäddar ihop. I det här fallet en bubblande fluidiserad bädd (förgasare) och en cirkulerande fluidiserad bädd (förbränningsreaktor). Varmt bädd material förs över, via en sluss, från förbränningsreaktorn till förgasaren där biobränslet (initialt pellets) förgasas med ånga som oxidationsmedium. Den fasta återstoden, träkoks, förs tillsammans med bäddmaterial över till förbränningsreaktorn där träkoksen förbränns för att generera värme.

GoBiGas På bilden ses Ingemar Gunnarsson (t.v.) och Lars Andersson (t.h.) från Göteborg Energi AB i hjärtat av GoBiGas-anläggningen. Jörgen Held, Renewtec AB fick en hel eftermiddags förevisning av anläggningen där både stort och smått diskuterades med kunnig och engagerad personal.

 

Den råa syntesgasen från förgasaren kyls därefter ned i syntesgaskylaren innan gasen passerar ett filter. Därefter avskiljs tjärorna i en RME-skrubber. Omättade kolväten, som är en källa till kolutfällning i de katalytiska processerna nedströms, mättas. Svavel avskiljs tillsammans med cirka häften av gasens innehåll av koldioxid i en amintvätt. En ZnO-bädd tar sedan ned svavelhalten till 0.1 ppm för att skydda de svavelkänsliga nickelbaserade metaniseringskatalysatorerna. Efter metaniseringen som sker i fyra steg torkas gasen via zeoliter och bioSNG levereras ut vid 5 bars tryck.

Renewtec AB har blivit engagerad av Paul Scherrer Institutet i Schweiz att tillsammans med ytterligare några andra forskningsinstitut skriva en bok om Synthetic Natural Gas åt Wiley and Sons, New York. Renewtec AB ansvarar för kapitlet om GoBiGas I.

Skånes färdplan för biogas

Den 5 december gick Skånes färdplansseminariun av stapeln i Kristianstad med ca 80 deltagare.

PontusLPontus Lindberg, regionråd (M) på bilden till vänster öppnade seminariet. Därefter tog Margareta Pålsson, Skånes landshövding vid.
Det stod klart att Skåne ligger långt framme och är en ledande biogasregion men det återstår en lång väg innan regionens vision om 3 TWh biogas år 2020 kan bli verklighet.

 

AnnaHAnna Hansson, verksamhetsledare för Biogas Syd fick mycket ros för det gedigna och idoga arbete som Biogas Syd uträttat sedan starten 2005. Anna konstaterade att Skåne nu ståtar med 28 tankstationer, närmare 800 gasdrivna bussar och ca 6000 gasbilar.

 

Pål Börjesson, prof. i Miljö- och energisystem, LTH presenterade potentialen för hållbara drivmedel och menade att det idag finns potential att ersätta ca 1/3 av drivmedelsanvändningen med förnybara alternativ. Biometan via förgasning och metanisering var det drivmedel, av 2:a generationens drivmedel, som visade högst verkningsgrad (från råvara till drivmedel) och lägst kostnad. Genom effektivisering, teknikutveckling och styrmedel skulle drivmedelsanvändningen år 2050 kunna vara helt och hållet baserad på förnybara alternativ.

Mikael Lantz, Tekn.Dr., LTH gav en presentation om biogas från gödsel och det nya ”gödselgasstödet” (metanreduceringsstödet) om 20 öre/kWh biogas från gödsel. Stödsystemet förväntas vara sjösatt under perioden april-augusti 2014.

Lena Wiklander, BioMil AB, redovisade en nätstudie där biogasproduktionen i sydöstra Skåne sammankopplas via gasledningar med naturgasnätet i västra Skåne. På motsvarande sätt planeras biogasproduktionen i nordöstra Skåne kopplas samman med gasnätet i Klippan via en öst-västlig gasledning.

Notabelt var att Pontus Lindberg, regionråd (M), på en direkt fråga sa att det var avsatt medel för en utbyggnad av gasnätet i Skåne.

Jörgen Held, Renewtec AB, presenterade möjligheter med småskalig förgasning och metanisering av biomassa och avfall samt det projekt som Region Skåne och Region Halland finansierar tillsammans med ett stort antal industriparter. Projektet leds av BioMil i samarbete med Renewtec och avser 4 typfall med småskalig förgasning och metanisering. Inom projektet kommer produktionskostnad, möjliga lokaliseringar och distribution att studeras. Projektet kopplar väl till nätstudien och öppnar upp möjligheter att väsentligt öka produktionen av biometan i Skåne och övriga Sverige.

Ytterligare en handfull intressanta föredrag hölls avseende Framtidens urbana försörjningssystem, Bengt Malmberg, Biogas i Kristianstad, Göran Thessén, Utbyggnad av infrastruktur för biogas, Carina Sühnel, Smarta Lösningar för biogasinmatning, Fredrik Luthman, Biogas i sydöstra Skåne, Sven Andersson, FOU-strategi för biogas, Anders Nilsson och Handbok om att bygga tankställe, Ida Abrahamsson.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där Pontus Lindberg, Anders Mathiasson och Glenn Oredsson svarade på frågor från moderatorn och auditoriet.