Ny Renewtec-rapport ”Småskalig förgasning”

BioMil och Renewtec har tillsammans genomfört projektet ”Småskalig förgasning”. Inom ramen för projektet har produktionskostnaden för framställning av biometan via förgasning och metanisering av träråvara tagits fram för två typanläggningar med en kapacitet på 5.6 MWth  och 33 MWth samt med och utan fjärrvärmeintegration.

Studien visar på en produktionskostnad i intervallet 6.40-12.20 kr/Nm3 biometan beroende på om Energimyndighetens stöd för demonstration av ny teknik räknas in eller ej, val av kalkylränta, bränslekostnad och om överskottsvärmen kan utnyttjas eller ej. Ytterligare kostnadsreduktion är möjlig om den avskilda koldioxiden kan utnyttjas, t.ex. för koldioxidgödsling i växthus.

Projektet har finansierats av Region Skåne, Region Halland, AB Gas & Värmeteknik, AGA Gas AB, BioMil AB, DGC, E.ON Gasification Development AB, Highterm Research GmbH, Lunds Universitet, NSR AB, O2 Bio AB, Purac Puregas AB och Renewtec AB.

Renewtec Report 002:2014