Svenskt/tyskt samarbete kring syntesgasrening

Ett konsortium bestående av åtta europeiska länder, UK, Danmark, Finland, Tyskland, Portugal, Spanien, Sverige och Schweiz, implementerar en ERANET Plus aktivitet som kallas Bioenergy Sustaining the Future (BESTF). Denna aktivitet stöder samarbetsprojekt inom bioenergiområdet som innehåller åtminstone ett innovativt steg och som leder till en pre-kommersiell demonstration.

Det svensk/tyska BioProGReSs-projektet är ett av tre projekt som stöds av BESTF. Projektpartners är Göteborg Energi (koordinator), Chalmers Tekniska Universitet, Tekniska Universitetet i Berlin och Renewtec AB.

Målet är att utveckla, implementera och demonstrera avancerad syntesgasrening baserad på ”chemical looping reforming” i existerande bioSNG-anläggningar (både i pilot- och industriell skala). Vidare kommer en ny innovativ mätmetod för tjäror, utvecklad av TU Berlin, att testas och implementeras som ett medel att övervaka och styra förgasningsprocessen.

BioProGReSs är ett treårigt 5.3 Meuro-projekt.

IGRC2014 slog nytt rekord

International Gas Union Research Conference (IGRC) går av stapeln vart tredje år. I år arrangerades konferensen i Köpenhamn och ett nytt deltagarrekord slogs. Totalt deltog 750 personer från 45 länder vilket är en kraftig ökning från IGRC2011 i Seoul som attraherade 500 personer från 39 länder.

Tyvärr så är det svenska inslaget fortfarande begränsat. I Seoul var jag den ende talaren från Sverige och faktiskt den ende svenske delegaten. I Köpenhamn fanns det på sin höjd en handfull svenska deltagare.

En tydlig förändring från IGRC2011 till IGRC2014 är att intresset för förnybar energi fått ett kraftigt genomslag. Session om ”Biogas as part of the renewable future” som undertecknad hade förmånen att leda var placerad i den största lokalen och tilldrog sig störst intresse.

Power-to-gas togs upp vid många tillfällen och det är tydligt att det finns ett stort internationellt intresse för denna möjlighet att producera stora mängder metan från framförallt vindkraftsel, som sedan kan lagras i gasnätet. Här är inte minst Danmark en starkt pådrivande part.

SDC12919

Audis gasdrivna G-tron visades upp utanför entrén till IGRC2014. Ytterligare några gasbilar från Volkswagen fanns att beskåda samt en tankstation från Gazprom Germania.

 

 

 

En stor eloge till DGC för som stod som värd för detta välorganiserade och framgångsrika arrangemang.

Jörgen Held

 

Svenska förgasningsaktiviter i fokus

Energimagasinet gjorde en initierad artikel i samband med REGATEC 2014 i Malmö där världens ledande experter under två dagar diskuterade biometan både via rötning och förgasning. Tekniken med indirekt förgasning som öppnar upp möjligheten att producera biometan med hög verkningsgrad från träråvara och lignocellulosahaltigt avfall har utvecklats snabbt det senaste årtiondet.
Notabelt är att Sverige ligger mycket långt framme i denna utveckling, bland annat tack vare GoBiGas, världens första bioSNG-anläggning i industriell skala och Cortus Energy som via sin WoodRoll®-process producerar en ultraren syntesgas med ett gynnsamt H/C-förhållande för metanisering.
Klicka på länken för att del av artikeln i sin helhet.

Technical writing om GoBiGas

Renewtec AB har just avslutat ett uppdrag från Paul Scherrer Institutet i Schweiz avseende skrivandet av en bok om Synthetic Natural Gas åt Wiley and Sons, New York tillsammans med ytterligare några andra forskningsinstitut. Renewtec AB har ansvarat för kapitlet om GoBiGas I.

Gothenburg Biomass Gasification, GoBiGas, är världens första bioSNG-anläggning i industriell skala. I ett första steg har en anläggning om 32 MWth uppförts i Ryahamnen i Göteborg. Förgasningstekniken som är baserad på indirekt förgasning är licensierad av Repotec och levererad av Metso Power. Tekniken tillåter produktion av en kvävefri syntesgas lämplig för metanisering utan behov av en syrgasfabrik. En stor del av förgasningutvecklingen har genomförts av tekniska universitet i Wien under prof. Hermann Hofbauers ledning och förgasningstypen benämns ofta på engelska som en ”Hofbauer gasifier”.

Metanisering baseras på Haldor Topsoes TREMP-teknologi. Haldor Topsoe har även levererat syntesgasreningen.

Mer information finns tillgänglig via GoBiGas-hemsidan.