Publik slutrapport – BioProGReSs

Renewtec AB var engagerad i BioProGReSs-projektet som ansvarig för kommunikation och resultatspridningsaktiviteter.

BioProGReSs kretsade kring avancerad syntesgasrening baserad på Chemial Looping Reforming och en ny, innovativ, kontinuerlig online tjäranalysator (CON-TAR) utvecklad av Technische Universität Berlin.

Den publika versionen av slutrapporten för BioProGReSs har blivit publicerad som en ISSN-numrerad Renewtec-rapport (Renewtec Report 007:2018).

Klicka här för att ladda ned rapporten (3 MB).

Renewtec besöker TU Berlin

Den 10 oktober besökte Renewtec Dr. York Neubauer, chef för ”Thermochemical Conversion and Process Analysis”-gruppen vid Institutet för Energiteknik, Tekniska Universitet i Berlin.

Dr. Neubauers forskning är inriktad mot analys och krackning av tjärkomponenter i produktgas från anläggningar som förgasar biomassa.

Dr. Neubauer deltar i BESTF-projektet BioProGReSs där målet är en industriell demonstration av en ny tjärreformeringsmetod utvecklad vid Chalmers. TU Berlins del i projektet handlar om kontroll av tjärreformern genom en egenutvecklad metod för övervakning av tjäror online.

SDC12930Dr. York Neubauer ger Jörgen Held, Renewtec AB en privat rundtur i de olika laboratorierna. Utöver utrustning för analys förfogar institutet över ett avancerat labb för laserspektroskopi och en egen fluidiserande bädd-förgasare.

 

Svenskt/tyskt samarbete kring syntesgasrening

Ett konsortium bestående av åtta europeiska länder, UK, Danmark, Finland, Tyskland, Portugal, Spanien, Sverige och Schweiz, implementerar en ERANET Plus aktivitet som kallas Bioenergy Sustaining the Future (BESTF). Denna aktivitet stöder samarbetsprojekt inom bioenergiområdet som innehåller åtminstone ett innovativt steg och som leder till en pre-kommersiell demonstration.

Det svensk/tyska BioProGReSs-projektet är ett av tre projekt som stöds av BESTF. Projektpartners är Göteborg Energi (koordinator), Chalmers Tekniska Universitet, Tekniska Universitetet i Berlin och Renewtec AB.

Målet är att utveckla, implementera och demonstrera avancerad syntesgasrening baserad på ”chemical looping reforming” i existerande bioSNG-anläggningar (både i pilot- och industriell skala). Vidare kommer en ny innovativ mätmetod för tjäror, utvecklad av TU Berlin, att testas och implementeras som ett medel att övervaka och styra förgasningsprocessen.

BioProGReSs är ett treårigt 5.3 Meuro-projekt.