Med gasbil till Spanien

Hightech_dispenserSommaren 2012 körde undertecknad från Sverige till La Coruña, Spanien med gasbil. Erfarenheterna med att tanka miljövänlig fordonsgas i Tyskland, Frankrike och Spanien finns beskriven i en artikel publicerad på www.gasbilen.se.

Länkar till info om tankställen
Tankställen i Sverige
Karta med tankställen i världen

 

 

Äntligen kan man betala fordonsgas med VISA- och MasterCard i Frankrike”

Jörgen Held
Vd Renewable Energy Technology International AB

 

REGATEC 2014

760px_Logotype

First International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2014, går av stapeln den 22-23 maj 2014 på Scandic Triangeln (f.d. Hilton) i Malmö.

REGATEC 2014 har ett tekniskt och industriellt fokus och är inriktad mot framställning av biometan via biologisk (rötning) och termokemisk (förgasning) omvandling av biomassa och avfall. 250 deltagare och upp till 40 utställare förväntas.

REGATEC 2014 arrangeras av Renewtec i samarbete med Institute for Biogas, Waste Management & Energy.

 

 

 

 

 

Förgasningstekniker för SLF

Renewtec har gjort en teknikinventering avseende förgasning av SLF (Shredder Light Fraction) för en klient som vill vara konfidentiell.

Enligt svensk lagstiftning får fragmenteringsprodukter som innehåller mer än 10 % organiskt kol ej längre deponeras utan måste material- eller energiåtervinnas. När personbilar skrotas och fragmenteras erhålls SLF bestående av gummi, plastdetaljer, kablage, stoppning, textil etcetera. SLF innehåller en hel del metaller, inklusive tungmetaller, men även en del ämnen som normalt inte förknippas med förgasningsråvara, såsom brom från flamskyddsmedel. SLF har normalt en relativt hög klorhalt vilket ökar risken för beläggningsbildning och korrosion om inga åtgärder vidtas.

 

Marknadsmöjligheter för tysk CBG/LBG i Sverige

I Tyskland kostar fordonsgasen drygt 1 euro/kg  (ungefär halva priset gentemot Sverige) och det finns inga riktade styrmedel för att förse transportsektorn med uppgraderad biogas. Däremot finns det styrmedel (feed-in tariffer) som styr mot användning av biogas för elproduktion. Ca 30 % av biogasen blir förnybar el när den används för elproduktion medan 100 % av biogasen utnyttjas när den används inom transportsektorn för att ersätta fossil bensin och diesel. Detta sammantaget gör att det kan finnas marknadsmöjligheter i Sverige för uppgraderad tysk biogas.

I en studie beställd av Nawaro AG har Renewtec tagit fram kostnader och förutsättningar för olika distributionssätt och kontaktat ett antal fordonsgasdistributörer samt ett tradingbolag för fortsatt diskussion.

Om det finns intresse för att importera tysk biogas vänligen kontakta Jörgen Held, Renewtec, 0723-182 582.

Småskalig bioSNG-produktion i ny studie utförd av Renewtec

I en studie finansierad av Energimyndigheten och SGC:s industriella förgasningsgrupp har Renewtec gått igenom lovande tekniker för små- och mellanskalig (5-30 MWth) produktion av biometan.

Normalt förknippas små anläggningar med hög specifik investeringskostnad men genom att byta till teknik anpassad för mindre anläggningar kan detta problem kringgås.

Även om små anläggningar ofta dras med en något lägre verkningsgrad finns det många fördelar med att bygga i den mindre skalan. Den ekonomiska risken är lägre, det är lättare att säkra upp råvarutillförsel och att matcha överskott av processvärme med lokalt värmebehov.

På gasreningssidan utvecklas teknik för katalytisk tjärreformering vilket innebär att den relativt kostnadskrävande avskiljningen av tjäror med skrubberteknik kan undvikas. När det gäller avskiljning av koldioxid drar tekniken med produktion av biometan via förgasning och metanisering fördel av utvecklingen inom biogassektorn.

Rapporten i sin helhet kan laddas ned via följande länk Small and medium scale technologies for bio-SNG production

I rapporten gås specifik investeringskostnad igenom.