Stort intresse för biometan – EBA workshop fullbokad!

Den 3 september anordnar European Biogas Association, EBA, en biometan-workshop i Bryssel. Intresset för biometan är stort och workshopen är redan fullbokad!

Renewtec AB är inbjuden att hålla ett föredrag om ”The present status and future prospects of biomethane production through biomass gasification”.

För mer detaljer kring workshopen: http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2015/08/Agenda-EBA-biomethane-workshop-13Sep2015.pdf

Svenskt/tyskt samarbete kring syntesgasrening

Ett konsortium bestående av åtta europeiska länder, UK, Danmark, Finland, Tyskland, Portugal, Spanien, Sverige och Schweiz, implementerar en ERANET Plus aktivitet som kallas Bioenergy Sustaining the Future (BESTF). Denna aktivitet stöder samarbetsprojekt inom bioenergiområdet som innehåller åtminstone ett innovativt steg och som leder till en pre-kommersiell demonstration.

Det svensk/tyska BioProGReSs-projektet är ett av tre projekt som stöds av BESTF. Projektpartners är Göteborg Energi (koordinator), Chalmers Tekniska Universitet, Tekniska Universitetet i Berlin och Renewtec AB.

Målet är att utveckla, implementera och demonstrera avancerad syntesgasrening baserad på ”chemical looping reforming” i existerande bioSNG-anläggningar (både i pilot- och industriell skala). Vidare kommer en ny innovativ mätmetod för tjäror, utvecklad av TU Berlin, att testas och implementeras som ett medel att övervaka och styra förgasningsprocessen.

BioProGReSs är ett treårigt 5.3 Meuro-projekt.

Technical writing om GoBiGas

Renewtec AB har just avslutat ett uppdrag från Paul Scherrer Institutet i Schweiz avseende skrivandet av en bok om Synthetic Natural Gas åt Wiley and Sons, New York tillsammans med ytterligare några andra forskningsinstitut. Renewtec AB har ansvarat för kapitlet om GoBiGas I.

Gothenburg Biomass Gasification, GoBiGas, är världens första bioSNG-anläggning i industriell skala. I ett första steg har en anläggning om 32 MWth uppförts i Ryahamnen i Göteborg. Förgasningstekniken som är baserad på indirekt förgasning är licensierad av Repotec och levererad av Metso Power. Tekniken tillåter produktion av en kvävefri syntesgas lämplig för metanisering utan behov av en syrgasfabrik. En stor del av förgasningutvecklingen har genomförts av tekniska universitet i Wien under prof. Hermann Hofbauers ledning och förgasningstypen benämns ofta på engelska som en ”Hofbauer gasifier”.

Metanisering baseras på Haldor Topsoes TREMP-teknologi. Haldor Topsoe har även levererat syntesgasreningen.

Mer information finns tillgänglig via GoBiGas-hemsidan.