Skånes färdplan för biogas

Den 5 december gick Skånes färdplansseminariun av stapeln i Kristianstad med ca 80 deltagare.

PontusLPontus Lindberg, regionråd (M) på bilden till vänster öppnade seminariet. Därefter tog Margareta Pålsson, Skånes landshövding vid.
Det stod klart att Skåne ligger långt framme och är en ledande biogasregion men det återstår en lång väg innan regionens vision om 3 TWh biogas år 2020 kan bli verklighet.

 

AnnaHAnna Hansson, verksamhetsledare för Biogas Syd fick mycket ros för det gedigna och idoga arbete som Biogas Syd uträttat sedan starten 2005. Anna konstaterade att Skåne nu ståtar med 28 tankstationer, närmare 800 gasdrivna bussar och ca 6000 gasbilar.

 

Pål Börjesson, prof. i Miljö- och energisystem, LTH presenterade potentialen för hållbara drivmedel och menade att det idag finns potential att ersätta ca 1/3 av drivmedelsanvändningen med förnybara alternativ. Biometan via förgasning och metanisering var det drivmedel, av 2:a generationens drivmedel, som visade högst verkningsgrad (från råvara till drivmedel) och lägst kostnad. Genom effektivisering, teknikutveckling och styrmedel skulle drivmedelsanvändningen år 2050 kunna vara helt och hållet baserad på förnybara alternativ.

Mikael Lantz, Tekn.Dr., LTH gav en presentation om biogas från gödsel och det nya ”gödselgasstödet” (metanreduceringsstödet) om 20 öre/kWh biogas från gödsel. Stödsystemet förväntas vara sjösatt under perioden april-augusti 2014.

Lena Wiklander, BioMil AB, redovisade en nätstudie där biogasproduktionen i sydöstra Skåne sammankopplas via gasledningar med naturgasnätet i västra Skåne. På motsvarande sätt planeras biogasproduktionen i nordöstra Skåne kopplas samman med gasnätet i Klippan via en öst-västlig gasledning.

Notabelt var att Pontus Lindberg, regionråd (M), på en direkt fråga sa att det var avsatt medel för en utbyggnad av gasnätet i Skåne.

Jörgen Held, Renewtec AB, presenterade möjligheter med småskalig förgasning och metanisering av biomassa och avfall samt det projekt som Region Skåne och Region Halland finansierar tillsammans med ett stort antal industriparter. Projektet leds av BioMil i samarbete med Renewtec och avser 4 typfall med småskalig förgasning och metanisering. Inom projektet kommer produktionskostnad, möjliga lokaliseringar och distribution att studeras. Projektet kopplar väl till nätstudien och öppnar upp möjligheter att väsentligt öka produktionen av biometan i Skåne och övriga Sverige.

Ytterligare en handfull intressanta föredrag hölls avseende Framtidens urbana försörjningssystem, Bengt Malmberg, Biogas i Kristianstad, Göran Thessén, Utbyggnad av infrastruktur för biogas, Carina Sühnel, Smarta Lösningar för biogasinmatning, Fredrik Luthman, Biogas i sydöstra Skåne, Sven Andersson, FOU-strategi för biogas, Anders Nilsson och Handbok om att bygga tankställe, Ida Abrahamsson.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där Pontus Lindberg, Anders Mathiasson och Glenn Oredsson svarade på frågor från moderatorn och auditoriet.